ภูมิของพระอริยบุคคล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2010 เวลา 10:56 น.


          สุทธาวาส ๕ :  อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา พวกนี้เป็นรูปพรหม  สุทธาวาส ๕ เป็นที่อยู่ของพระอนาคามี  มนุษย์ ที่สำเร็จอริยบุคคลขั้นอนาคามี ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมใน สุทธาวาส ๕  ชั้นใดชั้นหนึ่ง แล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่นั่น สำเร็จอรหันต์ อยู่นั่น ไม่ต้องลงมาเกิดอีก


          พระโสดาบัน พระสกทาคามี มาเกิดชาติหนึ่ง  ๒ ชาติ  ๓ ชาติ ๔ ชาติ ถึง ๗ ชาติ

 

          พระอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา ท่านเหล่านี้มีบารมีพอ สำเร็จพระอรหันต์ได้  แต่ไปข้องอยู่ตรงที่ปรารถนาเป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าครบ ๕ พระองค์ ตั้งแต่พระกกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม อริยเมตไตรโย  มาเป็นอุปัฏฐากพระศรีอาริยเมตไตรย์ แล้วจึง จะได้สำเร็จอรหันต์  ตอนนี้ท่านพักรออยู่ที่ชั้นดุสิต


          พระนางสิริมหามายาอยู่ชั้นดุสิต แต่ตอนพระพุทธเจ้าไปเทศน์ โปรด ทรงเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์ เพื่อให้พระมารดาเสด็จจากชั้นดุสิต    มาฟังเทศน์ที่ชั้นดาวดึงส์เพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลมากขึ้น จากนั้น    จึงกลับคืนสู่ชั้นดุสิต


          ชั้นดุสิตยังเป็นกามาวจร แต่เป็นทิพย์  ส่วนผู้ที่ละกามราคะแล้วเป็นพระอนาคามี