A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 240 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หลักการสร้างอธิปไตย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2009 เวลา 06:47 น.

หลักการสร้างอธิปไตย

โดย
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนิน
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

อธิปไตย ตามหลักธรรม


          อธิปไตยในทางศาสนาพุทธ มีอยู่ ๓ ประการ
          ๑. อัตตาธิปไตย การปรารภตนเป็นใหญ่
          ๒. โลกาธิปไตย ปรารภโลกเป็นใหญ่
          ๓. ธรรมาธิปไตย ปรารภธรรมเป็นใหญ่
          ลักษณะของ อัตตาธิปไตย ถ้าเป็นตัวบุคคลก็เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น เอาแต่ใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งใดที่เราได้ทำตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระทำของเรา แต่สิ่งนั้นอาจกระทบกระเทือนถึงประโยชน์และชีวิตของผู้อื่น คนที่เป็นอัตตาธิปไตยไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้ตนคิดว่าจะทำอะไรก็ทำลงไป ไม่ได้พิจารณาว่า มันจะกระทบกระเทือนคนอื่นไหม จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหม จะทำให้เราเดือดร้อนไหม

          ถ้าจะว่าโดยกฎหมายปกครองบ้านเมือง คนพวกนี้เป็นหัวเผด็จการ อันนี้คือลักษณะของอัตตาธิปไตย

          ลักษณะของคนที่เป็น โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แม้จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ทำไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบ้าน ซึ่งบางทีก็ทำให้ตัวเองต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่า เมื่อมติของคนส่วนมากมีความคิดเห็นอย่างนี้ แม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจเป็นการทำลายผลประโยชน์ของคนอื่น หรือเป็นการลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหนึ่งก็ตาม เรารวมหัวกันทำ ทำแบบชาวโลกที่เขานิยมชมชอบกัน อันนี้เป็นลักษณะของบุคคลที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง หนัก ๆ เข้ากลายเป็นคนอ่อนแอ 

          ส่วนคนที่เป็น ธรรมาธิปไตย อาศัยธรรมเป็นใหญ่ ธรรมที่ทำให้คนเป็นธรรมาธิปไตย ก็คือ รัฐธรรมนูญ ในเมื่อสมาชิกรัฐสภาร่วมใจกันตรากฎหมายอันใดออกมา เป็นกฎหมายปกครองบ้านเมือง เราเคารพต่อมติของเขาเหล่านั้น เพราะเขาปรึกษาหารือกันแล้วเห็นสมควรจะออกกฎหมายมาตรานั้น ๆ ออกมาบังคับ เพื่อให้สังคมของเรามีความประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอกัน ซึ่งเราเรียกว่า รัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมือง


"หลักธรรมาธิปไตยของชาวบ้านก็คือ รัฐธรรมนูญ
หลักธรรมาธิปไตยของศาสนา ก็คือ ศีล ๕"


          ศีล ๕ ข้อนี่ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มนุษย์มีความรัก ความเมตตาปรานี เพราะขึ้นต้นท่านก็บอกว่า อย่าฆ่ากัน อย่าเบียดเบียนกัน อย่าข่มเหงกัน อย่ารังแกกัน อย่าอิจฉาตาร้อนกัน ผู้ใดมาเคารพศีล ๕ เป็นหลักยึดในจิตในใจของตน บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าถือธรรมเป็นใหญ่ เมื่อถือธรรมเป็นใหญ่ เราก็จะมีแต่ความรัก ความเคารพ ความเมตตาปรานี

 

สภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร ตั้งอยู่บริเวณเขตดุสิต ด้านหลังสวนสัตว์เขาดินวนา เป็นสถานที่สำหรับการประชุม
ของบรรดาผู้แทนราษฎรในการปรึกษาหารือในสิ่งอันเป็นประโยชน์ของประเทศ

 

ศีล ๕ เป็นมูลฐานให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย


          หัวใจของประชาธิปไตย อยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน เมื่อใครมีศีล ๕ ก็ได้ชื่อว่าเคารพทุกสิทธิ สิทธิในการดำรงชีพอยู่โดยเสรี สิทธิในการครอบครองสมบัติโดยเสรี สิทธิในการใช้ผลประโยชน์ในคู่ครองของตนโดยเสรี และสิทธิอื่น ๆ บรรดามีในสังคม ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรม เราก็ได้ยึดเอาธรรมอันเป็นหัวใจของเสรีภาพ เสรีชน โดยมีเหตุผล มีกติกา เราจะทำอะไรทุกอย่างต้องมีกติกา ศีล ๕ จึงเป็นธรรมะที่เป็นมูลฐานให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย

          ถ้าหากเราพิจารณาเรื่องศีล ๕ กับกฎหมายรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองให้ประยุกต์กัน ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เราจะได้ความเด่นชัดว่า ศีล ๕ คือ กฎหมายปกครองบ้านเมืองที่เป็นธรรมนูญอันสูงสุด

          ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัท เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า เราก็ได้ปฏิญาณตนถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการให้บ้านเมืองของเรา ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย นักปกครองบ้านเมือง ถ้าไม่มีศีล ๕ ข้อเป็นหลักแล้ว ไม่มีทางปกครองบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยได้ 

 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

อธิปไตย คือ ความเป็นใหญ่ อิสระ และพึ่งตนเอง

          หลักประชาธิปไตยของหลวงพ่อไม่เหมือนใคร ประชาธิปไตยของนักการเมืองคือการรวมหัวกัน ฉันไม่ชอบขี้หน้าผู้ว่าราชการจังหวัด ฉันรวมหัวกันขับไล่ ร้องเรียนให้เจ้านายเบื้องบนโยกย้าย ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็น เผด็จการหมู่

          แต่ประชาธิปไตยพระอย่างหลวงพ่อนี่ หลวงพ่อมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนา กลัวพระพุทธศาสนาจะเสื่อม หลวงพ่อศึกษาธรรมวินัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนมีคุณธรรมบ้างพอสมควร แล้วเอาคุณธรรมแจกจ่ายให้ประชาชน ได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แล้วก็ไม่เคยกังวลว่าใครจะทำบาปทำกรรมอะไร ไม่เคยกลัวใครจะตกนรก กลัวแต่ตัวเองจะตกนรก เพราะฉะนั้นจึงพยายามสร้างความดี สร้างความดีจนกระทั่งความดีมันเต็มพร้อมแล้ว มันจะล้นออกเหมือนน้ำเต็มตุ่ม เวลานี้มีคนไปศึกษาธรรมะ ไปถามปัญหา แต่เช้ายันเย็น แต่เย็นยันหกทุ่ม ไม่เว้นแต่ละวัน อันนี้เพราะอะไร เพราะเราสร้างเนื้อสร้างตัวของเรา ให้มีคุณธรรมพร้อม ดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายคิดจะสร้างบ้านเมือง ให้เป็นประชาธิปไตย มันอยู่ที่ตรงนี้


          ใครที่มีลูกมีหลานกำลังเรียน เร่งให้แกเรียนให้จบ เมื่อเรียนจบแล้วให้หางานทำ บางทีพ่อแม่อาจมีหนี้มีสินส่งลูกเรียน ให้เขาหาเงินใช้หนี้ใช้สินแทนพ่อแม่ เสร็จแล้วให้เขาเก็บหอมรอมริบ เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นหลักเป็นฐาน เมื่อเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมีที่ดินเป็นของของตน มีบ้านเป็นของของตน มีงานมีการทำ มีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัวให้สบาย ไม่มีหนี้มีสิน เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็น อิสระ ไม่ต้องตกเป็นทาสของเจ้าหนี้ แล้วก็ไม่ต้องไปหลบหน้าหลบตาว่าเจ้าหนี้เขาจะตามทวง เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาก็เป็นใหญ่


          อธิปไตย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าเป็นใหญ่เหนือเทวดาอินทร์พรหมที่ไหน มันเป็นใหญ่ เป็นอิสระ เพราะตัวเองช่วยตัวเองได้ ยังแถมรัฐบาลได้เก็บภาษีรายได้จากผลประโยชน์ที่เราแสวงหามาด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นใหญ่ คนทั้งหลายมารวมกลุ่มกันเข้า เรียกว่า ประชา เมื่อประชาพวกนี้มีแต่ผู้เป็นใหญ่ จึงรวมความว่าเป็น ประชาธิปไตย อันนี้เป็นแผนการสร้างประชาธิปไตยให้มีในบ้านเมือง 


พัฒนาชนบทอย่างมีอธิปไตย

          เวลานี้รัฐบาลมีหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบท และมีทุกหน่วยที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง แต่เมื่อมาพิจารณาดูแบบหัววัด ๆ อย่างหลวงพ่อ มันคล้าย ๆ กับว่าเขาสอนให้ราษฎรรู้จักใช้แต่เงิน แต่ไม่สอนให้รู้จักหาเงิน… มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับประชาชนพลเมืองตามชนบทของเรา หนึ่ง…เขาทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง โค กระบือ ประการที่สอง…เกษตรกรรมประจำครอบครัว ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย สวนครัว เลี้ยงสัตว์ อันนี้เขาทอดทิ้งกันหมดแล้ว อุตสาหกรรมประจำครอบครัว ปั่นด้าย เข็นฝ้าย เข็นไหม ทอหูก เดี๋ยวนี้เขาทิ้งกันหมดแล้ว ในเมื่อทิ้งสามอย่างนี้ ราษฎรประชาชนของเราในอนาคตอันใกล้หรือปัจจุบันนี้ มีแต่เดินก้มหน้าบ่ายหน้าไปสู่ความเป็นกรรมกรทาส

โค กระบือ

  

 

        เดี๋ยวนี้ทางภาคอีสาน ไปเห็นแต่คนแก่กับเด็กเฝ้าบ้าน คนหนุ่ม คนสาว ไปทำงานในโรงงานภาคกลางหมด ทอดทิ้งการทำไร่ ทำนา แล้วเวลานี้กำลังขึ้นใจกัน ทุกครอบครัวจะต้องมีรถยนต์ ใครอยากมีรถยนต์ จะต้องเอานาไปแลก ขายนาไปซื้อรถยนต์ พอขี่ไปขี่มา มันก็มีแต่ ลด กับ ลด ผลประโยชน์ที่จะได้จากการขี่รถยนต์มันไม่มีเลย โดยเฉพาะประชาชนในปัจจุบัน การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอหูก เกษตรกรรม อุตสาหกรรมประจำครอบครัว ควรปลุกให้เขาตื่นตัว พยายามอย่าให้เขาทอดทิ้ง อันนี้มันเป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัวของชาวบ้านชาวเมืองชาวชนบทมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย สัตว์เลี้ยง โค กระบือ เปรียบเหมือนพ่อแม่ เลี้ยง มันได้ผลประโยชน์คุ้มค่าครบวงจร หลังมันให้ลูกขี่ไปนา แรงมันไถนาเทียมเกวียน มูลมันถ่ายออกมาเป็นปุ๋ย เมื่อมันตายหนังมันได้ขาย กระดูกมันได้ขาย เนื้อมันได้แจกกันกิน ไม่มีอะไรเสียเลย ถ้าเอาควายเหล็กมาไถนา มันขี้ใส่นา น้ำมันหยดลงไป ทำให้ดินเสียคุณภาพ ต้องบำรุงมัน ควายเนื้อควายหนังมันกินหญ้า แต่ควายเหล็กมันกินเงินกินทอง เขาซื้อรถไถมาคันละสี่ห้าหมื่น คันละแสน ทำนากี่ปีมันจึงจะเรียกทุนคืนได้

 

โค กระบือ

 


          ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นสงฆ์ แล้วก็เป็นลูกชาวชนบท รู้สึกนึกสงสารญาติพี่น้องที่ทอดทิ้งอาชีพเดิมของเรา สมัยก่อน สาวๆ เขารวมกลุ่มกันทำงาน ทางอีสานเขาเรียกว่า สาวลงข่วง ตกค่ำมาสาวๆ พากันเข้าป่าแบกฟืนเป็นฟ่อนๆ มา มากองไฟ เอาหลามาตั้งรอบ แล้วก็เข็นฝ้าย เจ้าหนุ่มก็เอางานเอาการของตัวเองไปนั่งจีบกัน มีแหเอาแหไปสาน มีสวิงเอาสวิงไปสาน มีตะกร้า กระบุง อะไรเอาไปสาน ปากก็คุยกันไป ทางสาวก็เข็นฝ้ายไป เจ้าหนุ่มก็ทำงานไป พอสมควรแล้ว ก็เลิกลาไปพักผ่อนหลับนอน ถ้าชอบอกชอบใจก็ให้เถ้าแก่มาสู่ขอ คนโบราณสอนลูกสอนหลานว่า เจ้าจะหาผัวแต่ละคน จับมือมันดูก่อนนะลูกนะ ถ้ามือมันนิ่มๆ อย่าไปเอา มันขี้เกียจ ถ้ามือคนไหนมันหนาๆ ชาๆ นั่นแหละ มันคนขยัน ดังนั้น ในสมัยก่อนชาวชนบทจึงมีอาชีพหลักที่พึ่งตนเองได้ เป็นเจ้าของที่นา ที่ดินของตนเอง ไม่ได้ทิ้งนาทิ้งไร่ ไปรับจ้างเขาเหมือนปัจจุบัน


          ถ้ารัฐบาลจะช่วยประชาชน ต้องพยายามให้เขามีงานหลักที่พึ่งตนเองได้ อย่าให้เขาทอดทิ้งงานหลักของเขา จึงจะเป็นการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นการสร้างอธิปไตยอย่างแท้จริง หลักธรรมะที่เราควรจะยึดเป็นหลักปฏิบัติ มีอยู่ ๓ หลัก
          หลักที่ ๑ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ            ตนเป็นที่พึ่งของตน
          หลักที่ ๒ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ                คนจะพ้นทุกข์ได้ เพราะความเพียร
          หลักที่ ๓ สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโข     ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข

 

Buddha

อธิปไตยแห่งจิต


"คนเรามีของดีอยู่ในตัว แต่ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
จึงแสวงหาที่พึ่งภายนอกอยู่เรื่อยไป"

          ของดีในตัวเอง คือ กาย กับ จิต ธรรมชาติของจิตจะเป็น ผู้รู้ รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา เครื่องมือสื่อสารของจิตอาศัย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ แต่ละอย่างมีหน้าที่เฉพาะตน ก้าวก่ายกันไม่ได้ ตามีหน้าที่เห็น หูจะไปแย่งเห็นก็ไม่ได้ เพราะไม่ใช่หน้าที่ หูมีหน้าที่ฟัง ได้ยิน ตาจะไปแย่งฟัง ได้ยิน กับหูก็แย่งไม่ได้ สิ่งดังกล่าวนี้แต่ละอย่างเป็น อธิปไตย เป็นใหญ่เฉพาะตน ดังนั้น ทางศาสนาท่านจึงบัญญัติสิ่งเหล่านี้ว่า อินทรีย์ อินทร์ แปลว่า จอม จอมก็คือ ความเป็นใหญ่ ความเป็นใหญ่ ก็คือ อธิปไตย


          กายและจิต เราสามารถฝึกฝนอบรมให้มีสมรรถภาพเข้มแข็งได้ เช่น การทำงาน การเล่นกีฬา เป็นการฝึกกายให้มีพลัง ให้มีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็ง กีฬาทางจิต คือ การทำจิตให้มีสิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึก จงพยายามหาที่พึ่งให้ตนเอง คนที่หาพึ่งแต่คนอื่นจะพบแต่ความหลอกลวง เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายคิดหาพึ่งคนอื่น ซึ่งผิดหลักความจริง จงสร้างสมรรถภาพของตัวเอง ให้มีจิตใจเข้มแข็ง เดี๋ยวนี้ มีแต่คนสอนให้คนทั้งหลายเขวไปจากความจริง เช่น สร้างวัตถุมงคลแล้วโฆษณาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ วัตถุมงคลก็ดี แต่ดีชั่วขณะหนึ่ง ไม่เป็นอมตะ สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งให้เราได้ไม่แน่นอน คนที่ใช้วัตถุมงคลได้ผลดีที่สุด คือคนขยันหมั่นเพียร


          การฝึกจิตให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ คือ การฝึกสติ ไม่ว่าเราจะทำอะไร มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับเรื่องปัจจุบัน คือเรื่องชีวิตประจำวันนี้เอง สมาธิแบบพระพุทธเจ้า การกำหนดรู้เรื่องชีวิตประจำวัน สำคัญยิ่งกว่าการนั่งหลับตาสมาธิ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด เป็นอารมณ์จิต ฝึกสติให้รู้อยู่ตลอดเวลา ในขณะทำงาน กำหนดสติรู้อยู่กับงาน เวลาคิด ทำสติรู้อยู่กับการคิด โดยถือการทำงาน การคิด เป็นอารมณ์จิต เวลาเรานอน คนมีความรู้ คนทำงาน ย่อมมีความคิดในช่วงที่เรานอนนั่นแหละ เราปล่อยให้จิตเราคิดไป แต่เรามีสติตามรู้ความคิด จนกระทั่งนอนหลับ ถ้าฝึกต่อเนื่องกันทุกวัน ๆ เราจะได้สมาธิอย่างประหลาด พยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของจิตของกายนี้ ให้รู้ชัดเจนลงไป อย่ามัวแต่มุ่งที่จะรู้โลกหน้าโลกอื่น รู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าภาวนาไปเห็นเทวดา เขาก็ไม่มาช่วยขัดกิเลสให้เราหรอก

          การปฏิบัติธรรมตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง อยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังเข้มแข็ง มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาล ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไร

          ถึงแม้จิตจะผูกพันอยู่กับโลก แต่ก็ไม่เป็นทาสของอารมณ์ มีอะไรมากระทบ ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2009 เวลา 10:32 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #307 Jolene 2019-12-10 15:14
I'm gone to convey my little brother, that he should also visit
this blog on regular basis to obtain updated from
most recent gossip.

My web-site: Ketogeniks Keto Pills: https://www.dailystrength.org/journals/doing-cardio-workouts-with-a-ketogenic-diet-12
อ้างอิง
 
 
0 #306 AmyDem 2019-12-10 15:06
propranolol 40 mg for sale
อ้างอิง
 
 
0 #305 Izetta 2019-12-10 15:04
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create
your theme? Exceptional work!

my weblog forex trading systems: https://theforexstore.com/
อ้างอิง
 
 
0 #304 Rodolfo 2019-12-10 14:46
My mom and dad are atheist and agnostic, respectively,
my brother and I are both atheists. Mom was a
serious hippie, dressed fairly normal but was very insistent about health, politics, philosophy, farming,
cooking, various religions, etc, being incorporated into the classroom.

My dad was gone a lot with work, and eventually my parents divorced when I was 12,
but he is an absolute genius with numbers.

tape in extensions Meanwhile, at least some whites were
interested in black song and dance by actual black performers.
Nineteenth century New York slaves shingle danced for spare change on their days off,[21] and musicians played what
they claimed to be "Negro music" on so called black instruments like the banjo.[citation needed] The New Orleans Picayune wrote that a singing New Orleans
street vendor called Old Corn Meal would bring "a fortune to any man who would start on a professional tour with him".[22] Rice responded by adding a "Corn Meal" skit to his act.

Meanwhile, there had been several attempts at legitimate black stage performance, the most ambitious probably
being New York's African Grove theater, founded and operated by free
blacks in 1821, with a repertoire drawing heavily on Shakespeare.
tape in extensions

cheap wigs I grew up hearing about the House
of David. Funny, I never heard anything about the rumors surrounding the immorality of
Ben and find it very curious that Anna would return. A Watkins
3 years ago from Chicago. The art of beading, or stringing, follows
the serial process and seriate composition of Yoruba art, an extension of the fundamental principle of ase.

One bead in a step by step (leseese) or one by one
(leto lto) manner. Just as the wrapped bundle of wooden sticks (atoori) on an ancestral altar symbolizes the continuity of a family legacy, beads symbolize consistent
continuity from generation to generation. cheap wigs

Lace Wigs If you have any red marks on your skin, then your bra is not the right size.
Even when wearing an under wire bra, your skin should not be rubbed red by the action of the bra against your chest.
If this occurs, then chances are your band size is too small, and
you need to go up a size.. When you feel that deeply about someone,
you understand how satisfying sex can be even without the orgasm.
If it didn happened for me more frequently, maybe I wouldn feel
the same way. But I with someone that cares about that and makes it his mission. Lace Wigs

lace front wigs The most recent comic incarnation is written by
Gail Simone. The cosplayer is Alisa Kiss. She can be found
via any search engine but her site is NSFW.. "She would wake up really early just so she could dress up and move around the house and get that little kick for the morning, and then go back to being Bruce take us to school, totally normal. So thirsty, came downstairs into the kitchen, and grabbed a bottle of water. And as I was coming back out, my dad was coming down the stairs in, like, a wig and makeup and shoes the full nine. lace front wigs

lace front wigs If you do not know, the moderators will help you try and source the item, but if no source is found the post may be removed. What you do is, you go to the bathroom and blowdry your hair BEFORE robbing the place. Then, as they hand you the dough, your hair cools and the robber effectively VANISHES before the teller very eyes. We were then able to talk about how we love everybody regardless of religion or beliefs or any other silly differences and how this group didn feel the same. My son left that morning for school renewed in our belief that everyone needs to love everyone else. He wasn horrified. lace front wigs

full lace wigs Plessy v. Ferguson became the legal cornerstone of Jim Crow even though Homer Plessy was so light skinned he could probably drive through Ferguson, Missouri, today without getting a ticket. In other words, who is black is a complicated question, one that remains fraught more than a hundred years after Brown's ruling blessing racial apartheid in a country founded on the premise of equality under the law. full lace wigs

wigs He knew exactly what he was doing."[6] Another feature of his humour was to feign innocence
about his obvious and risqu double entendres, while mockingly censuring the audience for finding them funny.Howerd appeared as Francis Bigger, one
of the lead characters in 1967's Carry On Doctor,[7]
of which Variety noted, "Added zest is given by the inclusion of Frankie Howerd as a quack 'mind over matter' doctor who becomes a reluctant patient. Howerd's brilliantly droll sense of comedy is given plenty of scope."[8]The success of
the film version of Up Pompeii in 1971 saw British exhibitors vote him the ninth most popular star at
the British box office that year.[9] He would play versions of the character
Lurkio in Up the Chastity Belt (Lurkalot),
also in 1971, and Up the Front (Boot Boy Lurk) in 1972.In 1971 Howerd recorded, with June Whitfield, a comedy version of the song "Je t'aime", made famous by Jane Birkin and Serge Gainsbourg,
in which she featured as "Mavis" alongside Howerd's "Frank", and a third unexplained sleeping partner named "Arthur".
The song was included in the 2004 CD re issue
of Oh! What a Carry On!.He was awarded an OBE in 1977.[10]In 1976, Howerd appeared in The Frankie Howerd Show on CBC
Television wigs.
Cheap wigs human Hair: http://Io.pinknet.cz/~filo/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FHrw-fablab.de%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DLace_Front_WigsCheap_Wigs_Human_Hair_25713%3EHttp%3A%2F%2FHrw-fablab.de%2F%3C%2Fa%3E
อ้างอิง
 
 
0 #303 Leland 2019-12-10 14:39
back mud online cialis: http://genericalis.com/ absolutely evening
more personal generic cialis at walmart: http://genericalis.com/ slow sing
above style easily daughter http://genericalis.com/ perfectly dinner
อ้างอิง
 
 
0 #302 KimDem 2019-12-10 14:19
advair diskus no prescription
อ้างอิง
 
 
0 #301 Randell 2019-12-10 14:01
any horror generic viagra sales: http://viagenupi.com/ enough
fault often impress viagra
generic: http://viagenupi.com/ totally customer why drama http://viagenupi.com/ fair request
อ้างอิง
 
 
0 #300 Isabel 2019-12-10 14:00
You probably know already the gaming machines can be extremely popular
across the world and when you haven. Here he played a lazy web-entrepreneur who, after
having a late night in the club, goes home
with a woman. Velazquez within the 17th century and current young painters in thousands reflected the Spanish art background and skills.My webpage :: anchortext (Asvb.Theodds.life: https://Asvb.Theodds.life/)
อ้างอิง
 
 
0 #299 CarlDem 2019-12-10 13:58
bupropion er buy phenergan australia buy valtrex
อ้างอิง
 
 
0 #298 Esteban 2019-12-10 13:33
Feel free to surf to my homepage :: good
free movies streaming: http://W.Cidesa.Com.ve/index.php/Find_The_Internet_Service_Provider_That_s_Best_For_You
อ้างอิง
 
 
0 #297 Tanesha 2019-12-10 13:12
Thank you for the good writeup. It in fact was publish a guest
post on bm magazine: https://hopefromholly.com/?p=1334 amusement account it. Look advanced to far added
agreeable from you! By the way, how can we communicate?
อ้างอิง
 
 
0 #296 Betty 2019-12-10 13:06
Social conditioning has really done a number on us when even we feel shame, fear, and anger
about enjoying wearing clothes of all things.That the thing to keep in mind.

It perfectly okay for women to dress up like men, and even act like men (tomboys for example), but men can go the other direction? It silly.I think we
slowly moving in the right direction. Part of the issue is that
people still perceive men as superior to women.

Lace Wigs Stick with it and ease your way into it.
Try to get comfy in games that utilize you moving under your
own control (standing VR games) and then start moving towards
games that are a bit more intense. Also make sure you have your lens spacing set correctly as
well! This was also a huge factor in helping me not get headaches/nausea in VR.
Croatoan was the name of an island to the south where
a native friendly tribe lived. 1709 book A New Voyage to Carolina claims that the indians of croatoan island (aka
Hatteras island) had blue eyes and claimed white ancestors.
Roanoke a fitting setting for our origins due to the interdependence of races (unconvincing) Sir
Walter Raleigh the first Englishman to believe in American colony English policy to have colonization be private efforts Queen Elizabeth gave
Raleigh his monopoly over settlement, 1584 Raleigh got experience in Ireland wars Settlement and privateering linked Roanoke chosen because close to Spanish and hidden but not good for settlement
Half brother Gilbert's failed attempt in Newfoundland.
Lace Wigs

hair extensions The Seine froze from January 26 until April 5, making it impossible to deliver
grain to the city by boat. During the summer of 1709, the government announced the creation of workshops for the poor and unemployed, who
would receive 1.5 pounds of bread and two sous for each
day of work. Six thousand persons lined up before dawn near the Porte Saint Martin for two thousand
available jobs. All I see from Trump is the same high
energy tweets tantrums. But whater, Let Trump and his supporters do their own fucking thing
and stop wasting your time arguing with them. Be tolerant and civil instead.
hair extensions

human hair wigs Cosplay in the West vs. Cosplay in JapanCosplay, a portmanteau of
"costume" and "play" and pillar of anime, comic book and
science fiction conventions worldwide has reached new levels of popularity in the West.
The SyFy channel is scheduled to release the TV series "Heroes of Cosplay" next month, and cosplay
is slowly becoming an understood term even in non geek communities.

Immediately upon encountering Wendy, he calls her "Red" and later "Toots"; Dipper has never given her
nicknames before, why would he start now? When he sits next to her in Soos truck, Bill makes no attempt to keep his voice down or to act normal,
speaking to thin air and laughing in a creepy manner.
Wendy doesn react, even though she has proven herself sharp enough
to realize that something going on when strange things are
happening. Soos we can excuse because he the lovable idiot who always seems to
be off in his own la la land. human hair wigs

Lace Wigs I had these two friends, a brother
and a sister, when I was a kid. I was the same age as the brother and the sister was maybe
3 years older than us. One time when we were all playing in their backyard,
the sister starts screaming for us to run back into the house.
'At whoam!' cried John, 'I wish I wur; I'd ha tea'd two
hour ago. Why, I told t'oother chap to look sharp ootside
door, and tell 'un d'rectly he coom, thot we war faint wi' hoonger.
In wi' 'un. Lace Wigs

U Tip Extensions When I first read this I thought she was only getting $13,000 a year,
not a MONTH! There are a lot of people who have more kids and don even get that much every year, let
alone every month. That ridiculous. Really that enough money that she doesn have to work if she doesn want to, she just can live
in a mansion with a private jet. I wore this backstage at fashion show recently, and several makeup artists and models asked me if I was wearing Trophy Wife by Fenty Beauty (which is
also incredible btw). I love this product because you can dab a little bit for a subtle glow, or you can build it
up for crazy pigment if you really want to outshine everyone in the room.
Plus, the brand only uses ethically sound and naturally sourced ingredients..

U Tip Extensions

costume wigs They discharged you. Good deal. Now the
real work starts. A costume is your identity at a convention. It is
the only thing that will make you stand out and let your ideals be spoken to others by creativity.
Now that being said, take a moment and visualize everyone is wearing the same mass produced costume and it seems like they
all came out of a clone machine. I guess for me a costume begins and ends with a
breakdown (just not the same kind). Before I actually start a costume,
I spend a good long time with whatever references I
have making sure I understand exactly what it involves.

This means I have to figure out what each piece is, how they relate to each
other costume wigs.
Wigs online: http://Www.Fastenbegleitung.com/node/577859
อ้างอิง
 
 
0 #295 Rae 2019-12-10 12:36
Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It really
helpful & it helped me out much. I'm hoping to present one thing back and
help others such as you helped me.

Look at my web page ... may Giat Sanyo: https://maybomnuocchinhhang.vn/chi-tiet/bang-gia-may-bom-chua-chay-pccc-pentax-dien-va-diesel-moi-nhat-253.html
อ้างอิง
 
 
0 #294 Kayla 2019-12-10 12:30
rarely staff anywhere viagra: http://viacheapusa.com/ such hair totally quiet however cheap viagra: http://viacheapusa.com/ slow performance similarly competition http://viacheapusa.com/ readily necessary
อ้างอิง
 
 
0 #293 Marcus 2019-12-10 12:28
Hello there! I just wish to give you a huge thumbs up for your great info
you have here on this post. I will be returning to your website
for more soon.

Take a look at my homepage ... تحميل
لعبة castle of illusion للكمبيوتر: https://www.bramj4arab.com/category/games/
อ้างอิง
 
 
0 #292 Janette 2019-12-10 12:15
Lovely just what I was looking for. Thanks to the author for
taking his clock time on this one.

My web blog: Balance
Bliss CBD REview: http://www.kentuckyheadhunters.net/gbook/go.php?url=http://balanceblisscbd.org/
อ้างอิง
 
 
0 #291 Claudio 2019-12-10 12:12
Amazing issues here. I'm veery glad to peer your article.
Thank you a lot and I am taking a look forward tto touch you.
Will you kindly drop me a mail?

Feell free to surf to my skte real life cam: https://reallifecam-voyeur.com/
อ้างอิง
 
 
0 #290 Omar 2019-12-10 12:06
I think the admin of this site is really working
hard in favor of his web page, since here every material is quality based material.


my web page: Theo: http://cat-v.mit.edu/2019-10-18-write-you-a-minimalist-blog-powered-by-emacs-and-common-lisp.html
อ้างอิง
 
 
0 #289 Lidia 2019-12-10 11:53
Great weblog here! Also your website rather a lot up fast!
What web host are you the use of? Can I get your affiliate link in your host?

I want my site loaded up as fast as yours lol

Look into my webpage: tecnicas de meditacion: http://Iwanttobelieve.ru/user/GabrielaKtn/
อ้างอิง
 
 
0 #288 Angela 2019-12-10 11:34
I know this website offers quality depending articles and additional information, is there any other web site which gives such things in quality?


Visit my blog post :: YouTube converter: https://muziq.ga
อ้างอิง
 
 
0 #287 Alejandra 2019-12-10 11:33
I've been surfing online more than three hours today,
yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the
web will be much more useful than ever before.Also visit my blog post :: royal jelly มีขายที่ไหน: https://xhume.cc/home.php?mod=space&uid=1332564&do=profile&from=space
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack